Sabina Bakšić i Halid Bulić, Pragmatika, “Bookline”, Sarajevo, 2019.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Iako se jezikom u praksi ili primijenjenim jezikom, onim što je predmet interesovanja pragmatike, bavilo mnogo ranije unutar naučnih disciplina kao što su: filozofija, gramatika, semantika, sociolingvistika, i td. pragmatika kao zasebna lingvistička disciplina javlja se sedamdesetih godina protekloga stoljeća kada se javlja sve veći broj istraživača koji se počinju intenzivnije baviti pragmatičkim temama te rezultate svojih istraživanja objavljivati u različitim publikacijama.

Mnoštvo je definicija pragmatike. Lingvista Ranko Bugarski u svojoj knjizi Uvod u opštu lingvistiku navodi da se pragmatika bavi tumačenjem kontekstualizovanih rečenica, tj. iskaza, pitajući kako oni deluju u pojedinim govornim situacijama (2003: 221).

 

Veliki je broj svjetskih univerziteta na kojima se izučava ova lingvistička disciplina, kao obavezni ili izborni predmet. U posljednje vrijeme i na našim univerzitetima sve se češće  i organizovanije izvodi nastava iz predmeta pragmatika.

U tekućoj godini turkologinja Sabina Bakšić i bosnist Halid Bulić, oboje profesori na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izradili su udžbenik Pragmatika čime su nastojali prevazići problem nedostatka kvalitetnog udžbenika na bosanskome jeziku, modernog, zanimljivog, prilagođenom studentima, ali i ostalima, kao dobar vodič kroz predmet te uputa za buduća istraživanja (Bakšić – Bulić 2019: 9).

S obzirom da je polje proučavanja pragmatike izrazito široko, autori su izvršili selekciju tema, udovoljavajući, prema njihovim procjenama, potrebama i interesovanjima studenata, prije svih.

Deiksa, implikatura, presupozicija, govorni činovi, učtiva upotreba jezika, interekulturalna i kroskulturalna pragmatika, pragmatika u učenju stranih jezika samo su neke od tema koje su detaljno a usto veoma zanimljivo obrađene u knjizi Pragmatika, u izdanju Izdavačke kuće “Bookline”.

Knjiga Pragmatika dobila je izrazito visoke ocjene kod recenzenata, profesorā Ekrema Čauševića i Amele Šehović, ali i kod čitalaca koji su imali priliku do sada upoznati se s onim što su autori Bakšić i Bulić stavili među korice svoje knjige.

Osim toga, knjiga je na ovogodišnjem Sarajevskom sajmu knjige dobila nagradu za najbolji udžbenik za visoko obrazovanje.

Iz svih navedenih razloga, toplo vam preporučujemo Pragmatiku koju možete naći i u Biblioteci ”Behram-beg”.

Najpopularnije