Odjeljenja

Zbirke

Z

birka na bosanskom jeziku je najveća i posjeduje knjige iz raznih oblasti kao što su: islamistika, književnost, kritika, lingvistika, akaid, fikh, ahlak, povijest islama, filozofija, historija, psihologija, sociologija, rječnici, leksikoni, enciklopedije, monografije, gramatike, komparativne religije, bibliografija, časopisi, godišnjaci i listovi. Ujedno sa  Zbirkom na bosanskom jeziku, u Biblioteci se nalaze i knjige na engleskom, turskom, njemačkom, francuskom, češkom itd. U pitanju su knjige iz raznih područja: društvene nauke, tehničke, religijske i slično. Ova Zbirka broji preko 4.000 naslova iz lijepe književnosti i 3.000 naslova iz islamistike.

K

ada je u pitanju Orijentalna zbirka, najveći broj knjiga napisan je na arapskom jeziku, gdje je islamistika najviše zastupljena. Poseban dio ove Zbirke čine knjige iz leksikografije, književnosti, sociologije, povijesti  i stare knjige i rukopisi na orijentalnim jezicima. Treba naglasiti da postoji jako velik broj časopisa i novina na orijentalnim jezicima u kojima imamo uvid u prošlost orijentalnog prostora. Veći je broj naučnih časopisa i novina koji donose teme iz svakodnevnog života. Zbirka obuhvata preko 5.000 knjiga od čega je oko 1.900 starih i rijetkih knjiga te 143 rukopisa.

U

Dječijoj zbirci najviše imamo lektirnih knjiga. Bajke i priče, slikovnice sa zabavnim i obrazovnim karakterom se nalaze na raspolaganju našim najmlađim korisnicima. Poseban vid dječije književnosti je onaj koji je vjerskog karaktera, budući da imamo dosta knjiga za najmlađe koje obrađuju vjerske teme kao što su Kur'anske pripovijesti, 365 dana sa voljenim Poslanikom i slično. Romani, koji nisu predviđeni lektirnim planom i programom, nalaze se u našem dječijem odjelu. Zbirka posjeduje 700 naslova koji su napisani na bosanskom, engleskom, njemačkom, turskom, švedskom, francuskom i italijanskom jeziku.

K

ada se govori o izdavaštvu, JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli je bila izdavač nekoliko knjiga, bez obzira što to nije primarna djelatnost koju Biblioteka obavlja. Knjige koje smo izdali su sljedeće:

  1. Prva knjiga koja je objavljena bila je knjiga o porodici Čokić. Treba naglasiti da je tada Biblioteka bila organizaciona jedinica Medžlisa Islamske zajednice Tuzla pa je Medžlis potpisan izdavačem, a ne biblioteka: Halid Čokić, Tri stoljeća porodice Čokić, Tuzla, 1999.

2. Druga knjiga koju smo izdali, zajedno sa Općinom Tuzla i Narodnom i univerzitetskom bibliotekom u Tuzli, bio je rječnik: Muhamed Hawai Uskufi, Maqbul l'arif. Potur šahidiya, Tuzla, 2001.

3. Treća knjiga koju smo objavili je o islamskim bibliotekama u Bosni i Hercegovini: Senad Čeliković, Islamske biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878 – 2010, Tuzla, 2014.

4. Četvrta knjiga koju je objavila Biblioteka je Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa koji je Biblioteka organizirala povodom jubileja – 25 godina od osnivanja Biblioteke: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup Stare i rijetke rukopisne knjige – gdje su i koliko učimo i koristimo stoljetno knjižno blago, Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli, Tuzla, 2019.

5. Peta knjiga objavljena je 2020. godine. U pitanju je knjiga pod naslovom Iz savremenih književnosti / Apriorna čitanja autora Seada Husića. Knjiga je podržana od Fondacije za izdavaštvo u Sarajevu za 2019. godinu.

6. Šesta knjiga koju je Biblioteka ”Behram-beg” publikovala je zbirka poezije pod nazivom Podrumi duše autora Ramiza Nurikića. Knjiga je publikovana u mjesecu oktobru 2020. godine.

7. Sedma knjiga koju je Biblioteka ”Behram-beg” publikovala je kompletan prijevod klasičnog hanefijskog djela  El-Muhtar li-l-fetva (Odabrana mišljenja za fetve) čiji je autor Abdullah ibn Mevdud el-Mevsili (1203-1284). Ovo izuzetno važno djelo iz islamske jurisprudencije našoj čitalačkoj javnosti prijevodom s arapskog na bosanski jezik, uz sačinjeni uvod i prateći komentar, dostupnim je učinio Jusuf Džafić. Knjiga je publikovana u mjesecu novembru 2020. godine.

8. U mjesecu decembru 2020. godine, kao osmo izdanje Biblioteke ”Behram-beg”, iz štampe je izašla knjiga Ptice bijele autorice Naze Mehmedović-Salkić.

9. U mjesecu oktobru 2021. godine Biblioteka je publikovala knjigu Sirup za dobrotu, autorice Esme Kapetanović – zbirku priča edukativno-zabavnog karaktera čije su poruke namijenjene i djeci i odraslima. Zbirka predstavlja deveto izdanje Biblioteke ”Behram-beg”.

Ova zbirka sadrži razne dokumente: pisma, karte, kataloge, pozivnice, potvrde, brošure, čestitke i druge dokumente koji spadaju u arhivsku građu. Plakati od devedesetih godina pa na ovamo su građa jako bitna u ovoj zbirci. Također Zbirka sadrži dokumantaciju s literarnih konkursa koje raspisuje Biblioteka, a od posebnog je značaja i građa s međunarodnog naučnog skupa, koji je Biblioteka održala u decembru 2018. godine.

Audio-vizuelna zbirka čuva nosače zvuka: audiokasete, videokaste, CD-ove i slično. Videokasete o sevdahu Omera Pobrića predstavljaju jedan od najbitnijih segmenata ove zbirke.

U ovoj se zbirci pohranjuju uglavnom fotografije, razglednice i grafičke folije. Zbirka sadrži, između ostalog, fotografije sa izložbe ”Kur'an kroz stoljeća”, od 13. juna 1994. godine. Također, izuzetno su vrijedne iranske fotografije koje tematiziraju rat u Bosni i Hercegovini.

Engleskom kutku nalazi se oko 1.000 knjiga. Biblioteka posjeduje još nekoliko stotina knjiga na engleskom jeziku u drugim zbirkama, legatima i kolekcijama. U pitanju su knjige iz raznih oblasti: filozofija, psihologija, lingvistika, književnost, historija, islamistika i dr.