Odjeljenja

Zbirke

Z

birka na bosanskom jeziku je najveća i posjeduje knjige iz raznih oblasti kao što su: islamistika, književnost, kritika, lingvistika, akaid, fikh, ahlak, povijest islama, filozofija, historija, psihologija, sociologija, rječnici, leksikoni, enciklopedije, monografije, gramatike, komparativne religije, bibliografija, časopisi, godišnjaci i listovi. Ujedno sa  zbirkom na bosanskom jeziku, u Biblioteci se nalaze i knjige na engleskom, turskom, njemačkom, francuskom, češkom. U pitanju su knjige iz raznih područja: društvene nauke, tehničke, religijske i slično.

K

ada je u pitanju Zbirka na orijentalnim jezicima, najveći broj knjiga napisan je na arapskom jeziku, gdje je islamistika najviše zastupljena. Poseban dio ove zbirke čine knjige iz leksikografije, književnosti, sociologije, povijesti  i stare knjige i rukopisi na orijentalnim jezicima. Treba naglasiti da postoji jako velik broj časopisa i novina na orijentalnim jezicima u kojima imamo uvid u prošlost orijentalnog prostora. Veći je broj naučnih časopisa i novina koji donose teme iz svakodnevnog života.

U

Dječijoj zbirci najviše imamo lektirnih knjiga. Bajke i priče, slikovnice sa zabavnim i obrazovnim karakterom se nalaze na raspolaganju našim najmlađim korisnicima. Poseban vid dječije književnosti je onaj koji je vjerskog karaktera, budući da imamo dosta knjiga za najmlađe koje obrađuju vjerske teme kao što su Kur'anske pripovijesti, 365 dana sa voljenim Poslanikom i slično. Romani, koji nisu predviđeni lektirnim planom i programom, nalaze se u našem dječijem odjelu.

U

elektronskim izdanjima se nalaze knjige iz raznih oblasti: lingvistika, književnost, historija, islamistika, sociologija, ekonomija i sl.

K

Kada se govori o izdavaštvu, JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli je bila izdavač nekoliko knjiga, bez obzira što to nije primarna djelatnost koju Biblioteka obavlja. Knjige koje smo izdali su sljedeće:

  1. Prva knjiga koja je objavljena bila je knjiga o porodici Čokić. Treba naglasiti da je tada Biblioteka bila organizaciona jedinica Medžlisa Islamske zajednice Tuzla pa je Medžlis potpisan izdavačem, a ne biblioteka: Halid Čokić, Tri stoljeća porodice Čokić, Tuzla, 1999.

2. Druga knjiga koju smo izdali, zajedno sa Općinom Tuzla i Narodnom i univerzitetskom bibliotekom u Tuzli, bio je rječnik: Muhamed Hawai Uskufi, Maqbul l'arif. Potur šahidiya, Tuzla, 2001.

3. Treća knjiga koju smo objavili je o islamskim bibliotekama u Bosni i Hercegovini: Senad Čeliković, Islamske biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878 – 2010, Tuzla, 2014.

4. Četvrta knjiga koju je objavila Biblioteka je Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa koji je Biblioteka organizirala povodom jubileja – 25 godina od osnivanja Biblioteke: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup Stare i rijetke rukopisne knjige – gdje su i koliko učimo i koristimo stoljetno knjižno blago, Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli, Tuzla, 2019.

5. Peta knjiga objavljena je 2020. godine. U pitanju je knjiga pod naslovom Iz savremenih književnosti / Apriorna čitanja autora Seada Husića. Knjiga je podržana od Fondacije za izdavaštvo u Sarajevu za 2019. godinu.

6. Šesta knjiga koju je Biblioteka ”Behram-beg” publikovala je zbirka poezije pod nazivom Podrumi duše autora Ramiza Nurikića. Knjiga je publikovana u mjesecu oktobru 2020. godine.

7. Sedma knjiga koju je Biblioteka ”Behram-beg” publikovala je kompletan prijevod klasičnog hanefijskog djela  El-Muhtar li-l-fetva (Odabrana mišljenja za fetve) čiji je autor Abdullah ibn Mevdud el-Mevsili (1203-1284). Ovo izuzetno važno djelo iz islamske jurisprudencije našoj čitalačkoj javnosti prijevodom s arapskog na bosanski jezik, uz sačinjeni uvod i prateći komentar, dostupnim je učinio Jusuf Džafić. Knjiga je publikovana u mjesecu novembru 2020. godine.

8. U mjesecu decembru 2020. godine, kao osmo izdanje Biblioteke ”Behram-beg”, iz štampe je izašla knjiga Ptice bijele autorice Naze Mehmedović-Salkić.

9. U mjesecu oktobru 2021. godine Biblioteka je publikovala knjigu Sirup za dobrotu, autorice Esme Kapetanović – zbirku priča edukativno-zabavnog karaktera čije su poruke namijenjene i djeci i odraslima. Zbirka predstavlja deveto izdanje Biblioteke ”Behram-beg”.