Periodika

JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli, pored toga što raspolaže većim brojem starih knjiga i rukopisa, također u svom fondu posjeduje veliki broj časopisa, novina i listova. Kada govorimo o časopisima, naglašavamo da se u Biblioteci nalazi najveći broj onih časopisa koji izlaze redovno, ali i onih koji se neredovno objavljuju. Nabrojat ćemo samo neke časopise koji vam stoje na raspolaganju: ”Takvim”, ”Behar”, ”Znakovi vremena”, ”Islamska misao”, ”Horizonti”, ”Hikmet”, ”Glasnik”, ”Sumeja”, ”Semerkand”, ”Misak”, ”Saff”, ”Muallim”, ”Zemzem”, ”Kabes”, ”Arhivska praksa”, ”Časopis za suvremenu povijest”, ”Pregled”, ”Odjek”, ”Bosniaca”, ”Riječ”, ”Život”, ”Gračanički glasnik”, ”Motrišta”, ”Rudarstvo”, ”Gajret”, ”Putokaz”, ”Razlika”, ”Ekonomska revija”, ”Defektologija” i slično. Uporedo s časopisima, naša Biblioteka posjeduje veliki broj novina i magazina među kojima su: ”Preporod”, ”Ljiljan”, ”Evlad”, ”Novo vrijeme”, ”Muslimanski glas”, ”Kevser”, ”Zmaj od Bosne”, ”Zehra”, ”Elif”, ”Kladanjske novine” itd. Sa periodikom na bosanskom jeziku, na raspolaganju su i časopisi iz drugih jezika – orijentalnih, engleskog, njemačkog jezika i drugih. Kada su u pitanju časopisi na arapskom jeziku izdvajamo, između ostalih, sljedeće: ”al-Tarbiya al-islāmiyya” – ”Islamski odgoj, al-ʻArabī – arap(ski)”, ”al-Taḍāmun al-islāmī” – ”Islamska solidarnost”, ”al-Waʻy al-islāmī – ”Islamska svijest”, ”al-Muğtamaʻ” – ”Društvo”, ”al- Da'wa” – ”Misija”, ”Da'wa al-Ḥaqq” – ”Poziv ka Istini”, ”al-‘Ālam al-islāmī” – ”Islamski svijet”, ”Rābiṭa al-‘Ālam al-islāmī” – ”Unija islamskog svijeta”, ”al-Risāla” – ”Poruka”, ”Mağalla al-šubbān al-muslimīn” – ”Časopis za muslimansku omladinu”.