Malik, ”Muvetta”, Dar El-Ihja’ el-kutub el-arebijje, Kairo, 1951, sv. 1-2.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

”Muvetta” Malika ibn Enesa je jedna od najstarijih i najvažnijih hadiskih zbirki. Prenosi se u oko 100 verzija (rivajeta). Verziju koja je pred nama prenosi Jahja ibn Jahja el-Endelusi, Malikov učenik. Sadrži 2861 predaju pretežno iz oblasti fikha, te manji dio iz akaida i ahlaka. Hadisi su podijeljeni u 61 glavu (kitab).

Malik ibn Enes (817-889) jetabi-tabiin iz Medine i utemeljitelj malikijskog mezheba. Izučavao je nauke u Medini, gdje je živio i djelovao. Među njegovim učiteljima su: Nafi’, Zejd ibn Eslem, Muhammed ibn Šihab ez-Zuhri, Ejjub es-Sahtijani, Hišam ibn Urve ibn ez-Zubejr, Abdurrahman ibn el-Kasim ibn Muhammed ibn Ebu Bekr i dr. Među njegovim učenicima su: Muhammed ibn Šihab ez-Zuhri, Muhammed eš-Šejbani, El-Evzai, Sufjan ibn Ujejne, Abdullah ibn el-Mubarek, El-Vakidi, Abdurrezzak i dr. Napisao je hadisku zbirku El-Muvetta’. Njegova mišljenja i mišljenja njegovih učenika je sabrao imam Sahnun (777-854) u fikhsku enciklopediju El-Mudevvena, koja predstavlja osnovni izvor rane malikijske pravne misli. Preminuo je u Medini.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje nekoliko primjeraka ”Muvette” imama Malika. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-3273-3274, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalaze se dva sveska arapskog izdanja Muvette. Nakladnik je kairska izdavačka kuća Dar El-Ihja’ el-kutub el-arebijje. Izdanje je publicirano 1951. godine. Valorizaciju i komentar je uradio Muhammed Fuad Abdulbaki. Tomovi imaju 458 i 623 stranice.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije