En-Nevevi, ”Šerh Sahih Muslim”, Dar El-Fejha’, Damask, sv. 1-6.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Nevevijev komentar, poznat pod imenom El-Minhadž, je najcjenjeniji komentar Sahiha, autor muhaddis Muslim (819-875). Komentar prati glave i hadise osnovnog teksta. Tako sadrži 3003 neponovljena hadisa, odnosno 7748 sa ponavljanjima. Predaje su iz oblasti akaida, fikha i ahlaka. Podijeljene su u 57 knjiga (kitaba).

En-Nevevi (1234-1277) je glasoviti šafijski učenjak iz Neve (jugozapadna Sirija). Izučavao je nauke u Damasku, gdje je i živio i djelovao. Među njegovim učiteljima su: Ishak ibn Ahmed el-Magribi, Abdurrahman ibn Nuh el-Makdisi, Ibrahim ibn Isa el-Muradi, Ibn Kudame el-Makdisi, Omer ibn Bendar et-Tiflisi i dr. Među njegovim istaknutim učenicima su: Alauddin Ibn el-Attar, Džemaluddin el-Mizzi, Ebu-l-Abbas Ahmed ibn Ferh el-Išbili, Rešiduddin Ismail ibn el-Muallim el-Hanefi, Ebu Abdullah Muhammed ibn Ebu-l-Feth el-Hanbeli i dr. Napisao je najmanje 50 djela, među kojima su: El-Minhadž fi šerh Sahih Muslim, Rijad es-salihin, El-Ezkar, El-Erbeune en-nevevijje (hadis); Revda et-talibin ve umde el-muftin, Minhadž et-talibin ve umde el-muftin, El-Medžmu’ šerh El-Muhezzeb (fikh); Tehzib el-esma’ ve el-lugat (historija). Umro je u Damasku.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje više primjeraka Nevevijevog komentara. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-2742-2747, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalazi se šest tomova (18 dijelova) arapskog izdanja dotične zbirke. Nakladnik je damašćanska izdavačka kuća Dar El-Fejha’. Izdanje nema godinu publikacije. Tomovi imaju: 732 (8+248+240+236), 720 (240+240+240), 720 (240+240+240), 720 (244+228+248), 700 (232+244+224) i 616 (232+212+172) stranica.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije