Ebu Davud, ”Sunen”, Dar El-Hadis, Kairo, 1988, sv. 1-2.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Sunen Ebu Davuda je jedna od šest kanonskih hadiskih zbirki (el-kutubu-s-sitte). Sadrži 5274 hadisa, pretežno iz oblasti fikha, te manji dio iz akaida i ahlaka. Hadisi su podijeljeni u 40 glava (kitaba).

Ebu Davud (817–889) je poznati muhaddis iz Sidžistana (pokrajina koja danas većinom pripada Afganistanu, a dijelom Pakistanu i Iranu). Izučavao je nauke u Nejsaburu (Nišapur, sjeveroistočni Iran), Reju (sjevernocentralni Iran, danas predgrađe Teherana), Heratu (jugozapadni Afganistan), Mervu (jugoistočni Turkmenistan), Kufi, Basri, Bagdadu, Damasku, Halepu, Fustatu (danas dio Kaira), Mekki, Medini itd. Živio je i djelovao u Bagdadu, Tarsusu (južnocentralna Anadolija, Turska) i Basri. Među njegovim učiteljima su: Ahmed ibn Hanbel, Jahja ibn Mein, Alija ibn el-Medini, Kutejbe ibn Seid, Jahja ibn Seid el-Kattan i dr. Među njegovim učenicima se ističu: Ebu Bišr ed-Dulabi, Ebu Avane el-Isferaini, Ebu Seid ibn el-A'rabi, Tirmizi, Nesai i dr. Napisao je 20-ak djela, među kojima su: ”Es-Sunen”, ”El-Merasil”, ”Ez-Zuhd” (hadiske zbirke); ”En-Nasih ve el-mensuh” (tefsir); ”Mesail El-Imam Ahmed” (fikh) itd. Preminuo je u Basri.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje nekoliko primjeraka ”Sunena” imama Ebu Davuda. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-3169-3170, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalazi se dva sveska arapskog izdanja ”Sunena”. Nakladnik je kairska izdavačka kuća ”Dar El-Hadis”. Izdanje je publicirano 1988. godine. Tomovi imaju 356 i 380 stranica.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

 

 

Najpopularnije