Ibn Madže, ”Sunen”, Dar El-Hadis, Kairo, 1994, sv. 1–2.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

”Sunen” Ibn Madže je jedna od šest kanonskih hadiskih zbirki (el-kutubu-s-sitte). Sadrži 4341 hadis uglavnom iz oblasti fikha, te manji dio iz oblasti akaida i ahlaka. Hadisi su podijeljeni u 39 glava (kitaba).

Ibn Madže (824–887) je poznati muhaddis iz Kazvina (sjeverozapadni Iran). Izučavao je nauke u Kufi, Basri, Bagdadu, Mekki, Medini, Šamu, Egiptu, Reju itd. Živio je i djelovao u Kazvinu. Među njegovim učiteljima su: Muhammed ibn el-Musenna ibn Dinar el-Anzi, Ibn Ebu Šejbe, Davud ibn Rušejd, Muhammed ibn Abdullah ibn Numejr, Muhammed ibn Beššar i dr. Među njegovim učenicima se ističu: Ibn Sibevejh, Muhammed ibn Isa es-Saffar, Ishak ibn Muhammed, Alija ibn Ibrahim ibn Seleme el-Kattan, Sulejman ibn Jezid el-Kazvini i dr. Napisao je više djela, među kojima su: ”Es-Sunen” (hadiska zbirka), ”Tefsir el-Kur'an” (tefsir), ”Et-Tarih” (historija) itd. Danas imamo sačuvan samo njegov ”Sunen”. Preminuo je u rodnom gradu.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje nekoliko primjeraka ”Sunena” imama Ibn Madže. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-3169-3170, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalaze se dva sveska arapskog izdanja ”Sunena”. Nakladnik je kairska izdavačka kuća ”Dar El-Hadis”. Izdanje je publicirano 1994. godine. Valorizacija i komentar je djelo Muhammeda Fuada Abdulbakija. Tomovi imaju 720 i 834 stranice.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije