Es-Sujuti, ”El-Džami’ el-kebir”, Medžme’ el-buhus el-islamijje – Azhar, Kairo, 1971-1976, sv. 5-26.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Džem’ el-dževami’ ili El-Džami’ el-kebir je najobimnija i najobuhvatnija enciklopedija hadisa. Sadrži 46624 hadisa koji su preuzeti iz 92 hadiske zbirke. Hadisi su podijeljeni na dva dijela: riječi (verbalne sunnete) i djela (praktične sunnete). U prvom dijelu verbalni sunneti su raspoređeni po arapskom alfabetu na osnovu prvih riječi iz predaja. Prvi dio sadrži 28425 hadisa. U drugom dijelu praktični sunneti su raspoređeni po ashabima koji ih prenose. Drugi dio sadrži 18199 hadisa koje prenosi 706 ashaba.

Dželaluddin es-Sujuti (1445-887) je šafijski enciklopedist iz Kaira. Izučavao je nauke u Kairu, Fejjumu, Mehalli, Aleksandriji i dr. egipatskim gradovima, Damasku, Halepu i dr. šamskim gradovima, Mekki, Medini i dr. hidžaskim gradovima, Jemenu, Indiji, Magribu (zapadne arapske zemlje), Čadu itd. Živio je i djelovao u Kairu. Među njegovim učiteljima su: Muhjiddin el-Kafidži, Šihabuddin el-Munavi, Dželaluddin el-Mehalli, Ibn el-Humam, Eminuddin el-Aksarai i dr. Među njegovim učenicima se ističu: Šemsuddin ed-Davudi, Ibn Ijas, Šemsuddin Ibn Tulun, Šemsuddin es-Salihi ed-Dimeški, Abdukadir eš-Šazili el-Misri i dr. Broj njegovih djela je blizu 1200. Od toga je oko 340 objavljenih, oko 430 u rukopisu, a 430 se vode kao izgubljena. Među njima su: El-Džami’ el-kebir, El-Džami’ es-sagir (hadiske zbirke); El-Elfjje, Tedrib er-ravi, Ed-Dibadž ala Sahih Muslim ibn el-Hadždžadž, Šerh Sunen en-Nesai, Misbah ez-zudžadže ala Sunen Ibn Madže (hadis); El-Itkan fi ulum el-Kur'an, Tefsir el-Dželalejn, Ed-Durr el-mensur fi et-tefsir bi el-me'sur (tefsir); Tabekat el-huffaz, Tabekat el-mufessirin (biografski leksikoni); Tarih el-hulefa’, Husn el-muhadare fi ahbar Misr ve el-Kahire (historija); El-Havi li el-fetava, El-Ešbah ve en-nezair (fikh) itd. Preminuo je u rodnom gradu.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje više primjeraka Sujutijeve hadiske zbirke. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-2227-2248, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalaze se 22 toma (tomovi 5-26) arapskog izdanja dotične zbirke. Nakladnik je kairska izdavačka kuća Medžme’ el-buhus el-islamijje (Akademija za islamska istraživanja), pri prestižnom univerzitetu El-Azhar. Izdanje je publicirano 1971-1976. godine. Tomovi imaju uglavnom 128 stranica.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije