Ahmed ibn Hanbel, ”Musned”, Dar El-Hadis, Kairo, 1995, sv. 1-20.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

”Musned” Ahmeda ibn Hanbela je jedna od najvećih i najpoznatijih hadiskih zbirki. Sadrži 27.647 hadisa iz oblasti akaida, fikha i ahlaka. Hadisi su raspoređeni po ashabima koji ih prenose. Budući da se u ”Musnedu” nalaze hadisi 904 ashaba, toliko ima i poglavlja.

Ahmed ibn Hanbel (780-855) je poznati pravnik i muhaddis iz Bagdada i osnivač hanbelijske pravne škole (mezheba). Izučavao je nauke u Bagdadu, Kufi, Basri, Mekki, Medini, San'i, Damasku itd. Živio je i djelovao u Bagdadu. Među njegovim učiteljima su: Ebu Jusuf, Šafija, Ishak ibn Rahevejh, Abdurrezzak, Sufjan ibn Ujejne i dr. Među njegovim učenicima se ističu: sinovi Salih i Abdullah, amidža Ishak, amidžić Hanbel; Buhari, Muslim, Ebu Davud i dr. Napisao je 20-ak djela, među kojima su: El-Musned, Fedail es-sahabe (hadiske zbirke); El-Akida (akaid); Mesail El-Imam Ahmed (fikh) itd. Preminuo je u rodnom Bagdadu.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje nekoliko primjeraka ”Musneda” imama Ahmeda. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-2854-2873, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalazi se 20 svezaka arapskog izdanja ”Musneda”. Nakladnik je kairska izdavačka kuća Dar El-Hadis. Izdanje je publicirano 1995. godine. Valorizaciju i komentar su uradili Ahmed Šakir i Hamza ez-Zejn. Tomovi imaju od 424 do 656 stranica.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije